Faites-lui mes aveux (tutti)

Faites-lui mes aveux (ténors)

Faites-lui mes aveux (basses)

Faites-lui mes aveux (alti)

Faites-lui mes aveux (sopranes)